Đơn vị tính: %

 

Năm         Du lịch nghỉ dưỡng         Kết hợp công việc         Thăm thân         Khác

 

2001         25         63         7        5

2002         30         59         5        6

2003         35         55         5        5

2004         43         43         6        8

2005         48         39         6        7

2006         53         34         8        5

2007         30         56         8        6

2008         35         53         6        6

2009         48         40         7        5

2010         70         20         5        5

“Nguồn: Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch”

Từ bảng trên ta thấy khách du lịch quốc tế đến Quảng Ngãi với nhiều mục đích

khác nhau trong đó khách du lịch quốc tế đến Quảng Ngãi vì mục đích công việc

chiếm tỷ trọng cao nhất, xấp xỉ 46%. Đứng thứ 2, chỉ kém khoảng 4 – 5% là lượng

khách quốc tế đến vì mục đích du lịch , tham quan nghỉ dưỡng, chiếm khoảng 40%.

Lượng khách quốc tế đi du lịch vì mục đích thăm thân ở Quảng Ngãi cũng chiếm

một tỷ lệ tương đối, khoảng 8%. Cuối cùng là lượng khách đến Quảng Ngãi vì các

mục đích khác chiếm khoảng 6%.

Nếu ta xét riêng từng loại mục đích qua các năm thì có một điều dễ dàng nhận ra là tỷ trọng du khách quốc tế đến Quảng Ngãi vì mục đích thăm thân và mục đích khác tương đối ổn định, nếu có đi chăng nữa thì giảm đi một chút. Cụ thể, trong giai

đoạn 2001 – 2010 chỉ dao động ở mức từ 5 – 8%. Ở mặt ngược lại thì lượng khách

du lịch quốc tế đến Quảng Ngãi với mục đích du lịch tham quan nghỉ dưỡng và thăm thân thay đổi khá nhiều. Nếu như giai đoan 2001 -2006 lượng khách với mục đích du lịch tham quan nghỉ dưỡng tăng từ 25% đến 53% thì lượng khách với mục đích thăm thân lại giảm từ 63% đến 34%. Năm 2007, có một sự đột biến là khách du lịch với mục đích thăm thân tăng lên 56%, một phần cũng là do lượng Việt Kiều về thăm tăng đột biến và khách du lịch với mục đích tham quan nghỉ dưỡng giảm

xuống 34%. Chuyển sang giai đoạn 2007 – 2010 một điều tương tự lại diễn ra như giai đoạn 2001 – 2006.