Quy hoạch du lịch gắn liền với việc bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, từ đó đặt ra các kế hoạch và cơ chế quản lý phù hợp với việc tôn tạo, khai thác các di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái.        Đặc biệt các khu vực thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa đã có từ lâu đời phải được quan tâm đúng mức.

Mục tiêu văn hóa – xã hội

Phát triển du lịch nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế du lịch Lâm Đồng đối với cả nước và trên thị trường quốc tế, nâng cao trình độ dân trí, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển nhiều dịch vụ, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Mục tiêu hỗ trợ phát triển

Cung cấp thông tin, tư liệu, những định hướng chiến lược cơ bản để khuyến khích, hỗ trợ cho sự phát triển, xúc tiến lập kế hoạch, phối kết hợp giữ các ban ngành, tạo đà cho sự phát triển du lịch và ngược lại.

Mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

Quy hoạch du lịch phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo an ninh quốcgia và trật tự an toàn xã hội.

Quan điểm trên cần được thể hiện trong thiết kế không gian quy hoạch, không gian du lịch, trong các đề suất về giải pháp tổ chức quản lý các khu du lịch, trong việc phân tích, đánh giá thị trường và định hướng tiếp thị, trong việc giáo dục toàn dân nâng cao thức bảo vệ, giữ gìn an ninh quốc gia.